Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door 50SWEETSOFCANDY, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door 50SWEETSOFCANDY uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen zijn excl. Verzendkosten.
 4. 50SWEETSOFCANDY is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door 50SWEETSOFCANDY zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
Artikel 2. Offertes/bestellingen
 1. 50SWEETSOFCANDY is slechts aan een offerte/bestellingen gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
Artikel 3. Overeenkomst
 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. 50SWEETSOFCANDY behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft 50SWEETSOFCANDY het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Artikel 4. Levertijd
 1. Alle door 50SWEETSOFCANDY genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan 50SWEETSOFCANDY bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient 50SWEETSOFCANDY schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door 50SWEETSOFCANDY opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval 50SWEETSOFCANDY de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van 50SWEETSOFCANDY op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan 50SWEETSOFCANDY te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 50SWEETSOFCANDY zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal 50SWEETSOFCANDY de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal 50SWEETSOFCANDY daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal 50SWEETSOFCANDY geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 50SWEETSOFCANDY kunnen worden toegerekend.
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft 50SWEETSOFCANDY naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van 50SWEETSOFCANDY op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan 50SWEETSOFCANDY ter kennis gekomen omstandigheden 50SWEETSOFCANDYe goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien 50SWEETSOFCANDY de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is 50SWEETSOFCANDY bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van 50SWEETSOFCANDY schadevergoeding te vorderen.
 4. 50SWEETSOFCANDY heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.
Artikel 7. Ruilen

Zoetwaren vallen onder levensmiddelen kunnen niet retour gestuurd worden, levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn. Non-Food producten kunnen binnen 14 dagen retour worden gezonden. De retourkosten dient de klant zelf te betalen.

Artikel 8. Duurzaamheid

Eén van de missies van 50SWEETSOFCANDY is om producten op een zo duurzaam mogelijke wijze in te kopen en te verkopen. Producten die nog verpakt dienen te worden, verpakt 50SWEETSOFCANDY in duurzame alternatieven en niet meer dan nodig. Producten die al verpakt zijn, worden niet extra verpakt bij verzending. 

Artikel 9. Niet geleverde/beschadigde producten

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Indien een product zodanig is beschadigd dat het niet meer genuttigd kan worden, kan je contact met ons opnemen zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden. Laat ons dit z.s.m. maar binnen 48u na ontvangst weten. (Mail, per brief of via social media)*

* Bij een klacht over een beschadigd product, dien je wel altijd het product te bewaren. Wij kunnen om foto’s vragen óf om het product terug te sturen.

Artikel 10. Breuk bij producten

Op onze zoetwaren geven we geen breuk garantie. Het is niet mogelijk een gebroken zoetwaren terug te sturen of restitutie aan te vragen. Wij zien wel graag een mededeling van u als afnemer zodat wij zorg kunnen dragen dat producten beter worden verzonden en de kans op breuk bij producten zo nihil mogelijk te houden.